Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

Hlavní cíle projektu

Vytvořit soubor postupů a nástrojů pro komplexní vyhodnocování výsledků znalostních testů

Při zpracování výsledků znalostních testů jsou v České republice dosud většinou využívány postupy založené na klasické teorii testů, které mají omezené možnosti. V rámci projektu bude připraven soubor postupů a nástrojů, který bude kromě metod klasické teorie testů obsahovat i postupy založené na teorii odpovědi na položku (item response theory – IRT) a další metody. Navržený soubor postupů a nástrojů bude využitelný jak pro analýzu dat z proběhlých testů, tak pro podporu tvorby nových znalostních testů využívaných pro hodnocení vzdělávacích výsledků nebo při výběru uchazečů. Soubor postupů a nástrojů bude obsahovat například:

 • metody pro určení celkového výsledku z testů kombinujících různé typy položek (např. multiple-choice a ordinálně hodnocených)
 • metody pro identifikaci problematických testových položek
 • metody pro detekci meziskupinových rozdílů
 • metody pro vyrovnávání obtížnosti variant testů napříč zkušebními termíny
 • metody pro analýzu obtížnosti textů v jazykových testech
 • metody pro počítačové adaptivní testování

Podpořit využívání navržených postupů a nástrojů při vyhodnocování stávajících přijímacích, maturitních a jiných znalostních testů a při vývoji nových testů

Projekt reaguje na celospolečenskou potřebu vytvářet kvalitní testy, které neobsahují sporné položky, jsou spravedlivé vůči genderovým, sociálním či jiným skupinám žáků a srovnatelné napříč jednotlivými roky či zkušebními termíny. Proto usiluje o začlenění navržených postupů a nástrojů do procesů testování znalostí, které mají významný dopad na vzdělávací dráhu žáků a studentů. Ve spolupráci s aplikačním garantem projekt přispěje k propojení teoretických pokroků v oblasti psychometrických metod s procesy institucí zodpovědných za testování. K začlenění souboru postupů a nástrojů do procesů vývoje, validace a vyhodnocování znalostních testů přispějí:

 • průběžné schůzky se zástupci aplikačního garanta
 • doplňování souboru postupů a nástrojů o funkce a možnosti, které vyplynou z potřeb aplikačního garanta či jiných uživatelů
 • workshop pro zástupce aplikačního garanta zaměřený na možnosti využívání navržených postupů a nástrojů pro zkvalitnění tvorby testů

Podpořit informované rozhodování na úrovni škol, krajů a státu

Znalostní testy jsou cenným zdrojem informací o silných a slabých stránkách jednotlivých žáků, skupin žáků (např. dle genderu, místa bydliště, typu školy) tříd nebo škol, v praxi však nejsou tyto informace dostatečně využívány. Projekt má ambice navrhnout ve spolupráci se zástupci škol a aplikačním garantem postupy podporující využívání dat ze znalostních testů k hledání příčin neúspěšnosti a zkvalitnění vzdělávání. K tomu v rámci projektu přispějí:

 • modelové zprávy z testování obsahující slovní interpretace dosažených výsledků
 • nástroje pro grafické zobrazení dosažených výsledků, meziskupinových rozdílů a dalších informací
 • workshop pro ředitele škol zaměřený na interpretaci testových výsledků
 • workshop pro odbornou veřejnost zaměřený na možnosti zpracování a prezentace dat z testování